ఇదితింటే ఎన్నిరోజులైనా తగ్గని మలబద్దకం వారంలోనే తగ్గిపోయి పొట్టఖాళీ అవుతుంది|Heal Constipation

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*